int? couldNull = -1;

int? couldNullFunc() => -2;
List<int?> listHoldsNulls = [0, null, 2];

void main() {
int a = couldNull!; // Hey dart, it could be null but just trust me it isn't
int b = couldNullFunc()!.abs(); // Ter hamaagui ee
int c = listHoldsNulls.first…

Worthy, valuable, deserve

Мэргэжлийн боксын аварга Floyd Mayweather, UFC-ийн хөнгөн жингийн аварга Conor Mcgregor хоёрын боксын тулааны дараа нэгэн эр “-Одоо та нар мэргэжлийн гэдэг үгийг ойлгож байгаа байх” хэмээн ёжилсон байдаг. Ямар нэг зүйлийг хальтхан чадаад байдаг, зальтай, арга ухаантай байж болно. Гэхдээ хэзээ ч мэргэжлийнхнийг гүйцэхгүй.

Мерит гэдэг…

Найрсаг зантай хүнийг шинжих нь…

Өмнө нь найрсаг зантай юм байна гэж дүгнэж явсан хүн маань нэг зүйл дээр үл ойлголцсоны дараа жо эвгүй харилцаатай юм шиг санагдах боллоо. Үг яриагаараа илэрхийлэхгүй ч биеийн хэлэмж, ярианы өнгө аяснаас нь ууртай мэдрэмж мэдрэгдэнэ. Өөрт нь ашигтай, хэрэг болохуйц, эсвэл сэтгэлийнх нь…

How to fix some issues

Flutter clean 
Delete Podfile.lock
cd ios pod deintegrate // or you can do **cd ios/pod deintegrate** without above step pod install
pod install
Podfile already existed in my ios folder. 
cd ios
pod install
pod update
1. Open Xcode.
2. Change Display Name to Runner
3. Go to your info.plist file and change CFBundleName to your application's name.
4. Now, run your flutter application on your iOS device. (No error this time)

Dotnet core JWT auth

1. Common authorization

Хамгийн түгээмэл ашиглагддаг authorization бол Session ID, cookie юм. Хэрэглэгч амжилттай нэвтрэх үед сервэр дээр Session ID үүсгээд, client руу дамжуулдаг. Эргээд client-аас хүсэлт орж ирэх үед cookie-д агуулагдаж буй Session ID-г шалгаж, тухайн хүсэлтийг биелүүлэх эсэхийг шийддэг.

2. JWT authorization

Хэрэглэгч амжилттай нэвтрэх үед сервер JSON web token…

Google location services + Firebase

Алхам 1: firebase_core, google_maps_flutter package

Алхам 2: API key авахын тулд Firebase app үүсгэнэ.

Алхам 3: Android

google-services.json-оос API key авч

"api_key": [
{
"current_key": "AIzaSyC-saKl-KaHT2OAMgxcLU_ZlsqL5EBcRvE"
}
],

AndroidManifest.xml-ын <application> tag дотор нэмнэ.

<application
android:name="io.flutter.app.FlutterApplication"
android:icon="@mipmap/ic_launcher"…

Flutter, iOS, Android, native splash screen

Splash screen гэдэг нь Application ачааллаж дуусахаас өмнө түр хугацаанд харуулж буй дэлгэц юм.

Android

Алхам 1: <project\android\app\src\main\drawable-* замууд дээр зураг оруулах. Image baker сайтыг ашиглан зурагнуудаа generate хийж болно.

Алхам 2: <project\android\app\src\main\drawable\launch_background.xml

Жишээ 1

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<layer-list xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android">
<item android:drawable="@android:color/white" />…

Jagaa

Programmer and reader. Road to 1000 posts.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store