Jagaa

Интернэт нь дэлхийн өнцөг булан бүрт байгаа компьютерүүдийг хооронд нь холбосон сүлжээ юм.

1850 оны үед телефон утасны сүлжээг анх далай доогуур холбож эхэлжээ. Орчин үед хиймэл дагуулын тусламжтайгаар интернэтийн үйлчилгээг хүргэх болсон.

--

--

How to fix some issues

  • Flutter build failed ‘UserAgent.h’ file not found
Flutter clean 
Delete Podfile.lock
cd ios pod deintegrate // or you can do **cd ios/pod deintegrate** without above step pod install
pod install
  • Facebook package оруулж ирсний дараа iOS дээр - The sandbox is not in sync with the Podfile.lock. Run ‘pod install’ or update your CocoaPods installation.
Podfile already existed in my ios folder. 
cd ios
pod install
pod update
  • Runner.app not found
1. Open Xcode.
2. Change Display Name to Runner
3. Go to your info.plist file and change CFBundleName to your application's name.
4. Now, run your flutter application on your iOS device. (No error this time)

--

--